Všeobecné obchodní podmínky pro eshop www.radiators.shop.

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti HOTHOT Exclusive s.r.o. , IČ: 293 10 601, DIČ: CZ 293 10 601 se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Komárov, Brno, PSČ 617 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 73121 a jsou zveřejněny na internetové stránce společnosti www.radiators.shop.

1.2 VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“). Údaje prodávajícího jsou následující: 
HOTHOT Exclusive s.r.o. Sídlo: Mariánské náměstí 617/1, Komárov, Brno, PSČ 617 00 IČ:29310601 DIČ: CZ29310601 
e-mailová adresa: info@radiators.shop, tel.: +420 730 169 883 
adresa pro doručování elektronické pošty: info@radiators.shop 
(dále jen „prodávající“ nebo „společnost HOTHOT Exclusive s.r.o.“)

1.3 Právní vztahy neupravené těmito VOP se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ") a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele").

1.4 Uzavřením smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

2.1 Prodávající je podnikatelem, právnickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Bližší informace o prodávajícím jsou uvedeny v bodě 1.2 výše.

2.2 Kupujícím může být jak podnikatel, tak spotřebitel, tedy osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Mezi prodávajícím a spotřebitelem se právní vztahy řídí právní úpravou obsaženou v ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

2.3 Předmět koupě – předmětem koupě je na základě kupní smlouvy zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva. Informace o zboží dostupné na internetové stránce www.radiators.shop jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu. Předmětem koupě je rovněž zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu ( zboží na zakázku).V případě zhotovení zboží na zakázku budou rozhodující údaje o zboží podle výrobního nákresu či výkresu a cena dohodnutá smluvními stranami.

2.4 Ceny jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. 5 těchto VOP.

2.5 Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) . Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zboží na zakázku) bude smlouva uzavřena závazným potvrzením návrhu na úpravu zboží od prodávajícího kupujícím (zpravidla se bude jednat o potvrzení výrobního výkresu). Uzavřená smlouva může být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a bude uložena u prodávajícího, který k ní spotřebiteli na vyžádání umožní přístup. 
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.

3.2 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa v ČR a SR, případně na vyžádání kupujícího i na adresu v jiném státě v rámci EU, v takovém případě budou náklady na dopravu řešeny individuálně.

3.3 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a VOP. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas v souladu s dohodnutými podmínkami v kupní smlouvě a VOP, které jsou zveřejněny na internetové stránce www.radiators.shop

3.4 Vlastnické právo přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny a předání zboží kupujícímu. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení přechází na kupujícího odevzdáním věci kupujícímu.

3.5 Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží tzv. standardního, na webu prodávajícího označeného jako „Naše" zboží. V takovém případě má prodávající právo na úhradu nákladů souvisejících s vrácením zboží. Od smlouvy nelze odstoupit, pokud je dodáno zboží upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jedná se o zboží na zakázku, na webu prodávajícího označeno jako „Vaše" zboží nebo pokud se jedná o zboží v jiné barvě než RAL 9016 nebo RAL 9010. Odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář, jehož náležitosti stanoví nař. vlády ČR č. 363/2013 Sb., jsou zveřejněny na internetové stránce prodávajícího: www.radiators.shop.

3.6 V případě že, se spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, kupující vyplní vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz a tento zašle prodávajícímu. Peníze budou zaslány na uvedené číslo účtu zákazníka nejpozději do 14 dnů. Vrácené zboží spotřebitel není oprávněn zaslat na dobírku či bez předchozího informování prodávajícího.
Odstoupení od smlouvy je třeba zaslat doporučeně na adresu prodávajícího HOTHOT Exclusive s.r.o., Mariánské náměstí 617/1, Komárov, Brno, PSČ: 617 00. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

3.7 V případě odstoupení od smlouvy zašle spotřebitel zboží nejpozději do 14 dnů na vlastní náklady na adresu HOTHOT Exclusive s.r.o., Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno. 
Náklady související s koupí a vrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu, v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a používání, bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží snížená o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

3.8 Po dohodě může být vrácení zaplacené finanční částky uskutečněno formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, které bude zasláno buď s další objednávkou zákazníka nebo samostatně. Jestliže se zboží zasílá samostatně (v případě výměny zboží) poštovné nebude účtováváno, avšak pouze v případě, že se jedná o jeho první výměnu.

3.9 Má-li prodávající podle smlouvy nebo těchto VOP právo od smlouvy odstoupit, zanikají odstoupením od smlouvy všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.

3.10 Nejsou však dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, ochrany informací a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení). Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zajištění závazků ze smlouvy.

4. Platba za zboží

4.1 Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného.

4.2: 
a) Kupující uhradí kupní cenu předem v celé výši bankovním převodem na účet prodávajícího na základě vystavené zálohové faktury, nebo prostřednictvím PayPal platební brány, nebo prostřednictvím kreditní / debetní karty. 
b) Kupující uhradí 50% kupní ceny včetně dopravného předem bankovním převodem na účet prodávajícího a zbývající část kupní ceny doplatí v hotovosti při převzetí zboží od přepravce TOPTRANS s.r.o., nebo na dobírku. 
Vystavenou zálohovou fakturu zašle prodávající kupujícímu k uhrazení na základě přijetí objednávky. Platba kupujícího je považována za zaplacenou připsáním fakturované částky na účet prodávajícího. Poté je zboží uvolněno ze skladu nebo v případě zboží na zakázku bude zahájena výroba zboží.

5. Termín dodání a doprava

5.1 Termín dodání zboží bude dohodnut individuálně. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu dostatečné kontaktní údaje pro provedení přepravy, jako je doručovací adresa, e-mail, telefon.

5.2 Zásilky jsou zasílány společností TOPTRANS EU, a.s., se sídlem U plynárny 1290/99, Praha 10 – Michle, PSČ 108 00, IČ 28202376 (dále jen „TOPTRANS"), a to podle volby prodávajícího, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak. Prodávající si vyhrazuje právo změny dopravce.

5.3 Kupující je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, je povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě. Kupující není v takovém případě povinen zásilku převzít. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce. Kupující je povinen si zároveň překontrolovat počet balíků na přepravním listě se skutečným počtem doručených balíků, které musí být identické. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, kupující přebere zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí písemně prodávajícímu. Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící balík nebude uznána.

5.4 Dopravné pro zákazníky na území ČR: 
- pro maloobchodní zákazníky (koncové zákazníky, spotřebitele) je doprava zdarma 
- pro velkoobchodní zákazníky (podnikatele) je dopravné účtováno podle uzavřené Dohody o obchodní spolupráci nebo jiné uzavřené dohody.

5.5 Dopravné pro SR bude činit dle níže uvedeného ceníku, ceny jsou uvedeny s DPH: 
- pro maloobchodní zákazníky (koncové zákazníky, spotřebitele) je doprava zdarma 
- pro velkoobchodní zákazníky (podnikatele) je dopravné účtováno podle uzavřené Dohody o obchodní spolupráci nebo jiné uzavřené dohody.

5.6 Pokud je zásilka doručována dopravcem TOPTRANS, platí, že TOPTRANS kupujícího telefonicky kontaktuje a dohodne s ním čas dodání zásilky. Termín dodání zboží je zachován, pokud první čas dodání zásilky nabídnutý kupujícímu přepravcem TOPTRANS nepřekračuje termín dodání zboží.

5.7 Kupující je povinen uhradit skutečné náklady dopravy (dopravné) i v případě, že kupující nepřevezme od dopravce zaslané zboží, z důvodů na straně kupujícího, pokud kupující před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží písemně neodstoupí od kupní smlouvy. V takovém případě bude kupujícímu zaslána faktura na dopravné.

5.8 Pokud bude kupujícímu zboží dodáno mimo ČR a SR, bude dopravce, cena za dopravu a doba dodání řešena individuálně.

6. Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

6.1 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamace) v internetovém obchodě HOTHOT Exclusive s.r.o., platí Reklamační řád, který je zveřejněn na internetové adrese: www.radiators.shop včetně formuláře pro uplatnění reklamace (Reklamačního listu), který musí být použit pro uplatnění reklamace.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po splnění smlouvy. Kupující je oprávněn odvolat souhlas se zpracováním formou písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití.

7.2 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále rovněž „GDPR“). Kupující uzavřením smlouvy souhlasí, že společnost HOTHOT Exclusive s.r.o. zpracovává v souladu s nařízením GDPR jeho osobní údaje, zejména jméno, příjmení, bydliště či místo podnikání a e-mailovou adresu, za účelem, na základě a v rozsahu uvedeném v Informaci pro subjekty osobních údajů o zpracování osobních údajů, dostupné na internetových stránkách společnosti https://radiators.shop/cs/ , s níž se Kupující seznámil.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

8.2 Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu VOP. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích VOP.

8.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

8.4 Smluvní ujednání stran v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP, která by s nimi byla v rozporu.

8.5 Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy a kupující je povinen se s nimi seznámit.

8.6 V případě, že by některé ustanovení smlouvy nebo těchto VOP bylo shledáno částečně nebo úplně neplatným, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení VOP. Namísto neplatného ustanovení bude platit za dohodnuté takové ustanovení, které bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu neplatného ustanovení.

8.7 Ve smyslu § 89a občanského soudního řádu se smluvní strany dohodly, že u veškerých sporů vyplývajících ze smlouvy je dána místní příslušnost Okresního soudu v Blansku pro případ věcné příslušnosti okresního soudu a místní příslušnost Krajského soudu v Brně pro případ věcné příslušnosti krajského soudu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

HOTHOT Exclusive s.r.o.

navigation